Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 65
W sumie: 41527

News

News zdjęcie id 194

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem: opis, znaczenie i uzasadnienie ich ustanowienia

06.07.2017

Termin naboru wniosków dla wszystkich trzech obszarów jest taki sam, czyli od 28 lipca do 25 sierpnia 2017 r. Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze przy ul. Lipowej 1 w godzinach od 8.00 do 16.00. Szczegółowe informacje nt. naborów, warunków, zasad oceny, wyboru i realizacji są opublikowane na stronie miedzyodraabobrem.pl.

W ramach LSR 2014 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” zostały opracowane kryteria dla poszczególnych przedsięwzięć, które odzwierciedlają ich specyfikę oraz wpływ na osiągnięcie wskaźników określonych dla Strategii.

Każde z realizowanych przedsięwzięć w postaci projektów musi spełniać przyjęte kryteria, aby ubiegać się o wsparcie finansowe. Tylko takie przedsięwzięcia i projekty mają szansę, a o ich finansowaniu zdecyduje jakość odzwierciedlona w postaci uzyskanych punktów. Im większa liczba punktów, tym wyższe miejsce na liście operacji wybranych i większa szansa na otrzymanie środków finansowych.

Każdy kto przygotowuje projekt w ramach ogłoszonych naborów, w wybranym przez siebie obszarze tematycznym, w pierwszej kolejności powinien sięgnąć po Lokalną Strategię Rozwoju oraz procedurę oceny i wyboru operacji, czyli po dokumenty przygotowane przez Stowarzyszenie, które opisują zasady i sposób oceny projektów. Zostały tam również umieszczone karty oceny poszczególnych przedsięwzięć (każda karta zawiera numer i nazwę przedsięwzięcia oraz przypisane im kryteria oceny wraz ze sposobem oceny i punktacją).

Dla wszystkich przedsięwzięć, w ramach których ogłoszone zostały nabory, zostały przygotowane kryteria wspólne obowiązujące dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć (tj. kryteria zgodności wniosku z PROW oraz kryteria zgodności z PROW i LSR) oraz lokalne kryteria wyboru operacji, które odnoszą się do specyficznych aspektów wynikających wyłącznie z zakresu tematycznego danego obszaru, np. odnoszące się do  grup defaworyzowanych czy konsultacji społecznych.

Jakie jest znaczenie tych kryteriów oceny? Przede wszystkim kryteria te odnoszą się do celów LSR, uwarunkowań lokalnych oraz do uwarunkowań realizacji PROW 2014-2020.

Kryteria te mają również znaczenie preferencyjne, czyli szczególnie nagradzają te projekty, które w najlepszy sposób realizują cele LSR. Wyróżniają punktami te projekty, które są innowacyjne, które tworzą miejsca pracy w zakresie większym niż wymagany. Na dodatkowe punkty mogą liczyć również te operacje, które wykorzystują lokalne zasoby w jak najszerszym i kompleksowym zakresie (surowce, usługi, kapitał społeczny, potencjał przyrodniczy, potencjał turystyczny). Na wsparcie mogą liczyć również projekty realizowane z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Nie bez znaczenie dla oceny pozostaje doświadczenie Wnioskodawcy, czyli wiedza, kompetencje oraz umiejętności, które nabył dzięki realizacji innych projektów dofinansowanych ze środków publicznych, co daje gwarancje rzetelnej, prawidłowej oraz skutecznej realizacji zadania. Dodatkowymi punktami będą nagradzani również ci Wnioskodawcy, którzy wezmą udział w szkoleniach i doradztwie przeprowadzanych przez Biuro LDG dotyczące PROW 2014-2020. Każdy kto zdecyduje się skorzystać z tej formy pomocy, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę nt. samego naboru, zasad wsparcia czy sposobu oceny, a przede wszystkim zasad przygotowania wniosku oraz pozostałych dokumentów, może liczyć na wyższą punktację.

Wspólne kryteria oceny dla przedsięwzięć: 1.1.2, 1.2.1, 3.2.1

Lp.

kryterium

znaczenie

1.

(Kwalifikacje i) Doświadczenie Wnioskodawcy

Preferowane są projekty realizowane przez Wnioskodawców, którzy posiadają już doświadczenie w zakresie wdrażania przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych; daje to gwarancję zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, czy niepowodzenia operacji.

W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o środki finansowe na rozwijanie własnej działalności gospodarczej, preferowani są wnioskodawcy, którzy przedstawią dokumenty potwierdzające:

a) posiadanie wiedzy w zakresie uruchamianej działalności (certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z planowaną do podjęcia działalnością);

b) posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie uruchamianej działalności (świadectwa pracy, umowy o pracę, cywilnoprawne, umowy wolontariackie itp. potwierdzające doświadczenie w danej branży)

 

2.

Udział w szkoleniu/doradztwie przeprowadzonym przez LGD dotyczącym PROW 2014-2020

Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy skorzystali z form wsparcia oferowanego i przygotowanego przez LGD, czyli skorzystali ze szkoleń oraz indywidualnego doradztwa. Zarówno szkolenia jak i doradztwo są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych; udział w tych formach wsparcia jest dokumentowany przez LGD, co pozwala na weryfikację udziału Wnioskodawców podczas oceny.

Dla procesu doradztwa został opracowany Regulamin doradztwa, które precyzuje i porządkuje zasady i tryb jego udzielania.

3.

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy wykażą oraz udowodnią, że w ramach realizowanych przez siebie projektów zostaną wykorzystane lokalne zasoby, najlepiej w sposób kompleksowy, co wpływa na realizację celów projektu.

Zasoby lokalne to w szczególności: surowce, usługi, kapitał społeczny, potencjał przyrodniczy i turystyczny.

4.

Innowacyjność operacji

Preferowani będą Wnioskodawcy, którzy w ramach swoich projektów zastosują nowe metody i/lub wprowadzające nowe rozwiązania: atrakcje/usługi na obszarze objętym LSR.

Zgodnie z zapisami LSR przez innowacyjność rozumiane jest stosowanie rozwiązań, które posiadają cechę innowacji na lokalnym obszarze relacji operacji.

5.

Realizacja operacji z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i klimatu

Zgodnie z zapisami LSR preferowane będą działania związane ze stosowaniem technologii proekologicznych w procesie produkcji, gospodarki odpadami oraz edukacji proekologicznej.

Preferowani będą Wnioskodawcy, których projekty pozytywnie wpływają/oddziałują na środowisko naturalne poziom jego ochrony oraz na klimat

 

Kryteria wspólne dla przedsięwzięć 1.1.2 oraz 1.2.1

Lp.

kryterium

znaczenie

1.

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb grup defaworyzowanych

Preferowani będą Wnioskodawcy, których projekty będą dotyczyć dostosowania infrastruktury do potrzeb grup defaworyzowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych i/lub starszych.

 Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przygotowując własny projekt w ramach przedsięwzięcia 1.1.2? Preferowane będą projekty, których przygotowanie poprzedziły konsultacje społeczne, a ich opis, podsumowanie i wyniki znalazły się w dokumentacji Wnioskodawcy przygotowanej na konkurs. W przypadku projektów z tego obszaru preferowane również będą projekty, które są komplementarne ze wskazanymi z LRS obszarami potencjału turystyki, kultury.

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.