Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2652
W sumie: 137168

Doradztwo

Regulamin doradztwa

świadczonego przez pracowników biura

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Między Odrą a Bobrem

 

1. Wstęp

 

Regulamin określa cele, zakres i zasady świadczenia oraz dokumentowania nieodpłatnego, osobistego, telefonicznego lub mailowego doradztwa, udzielanego wszystkim potencjalnym beneficjentom w ramach Wsparcia na Wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie przez pracowników biura LGD, zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność nr 00009-6933-UM0410003/15 zawartą dnia 20 maja 2016 r. oraz Regulaminem Biura.

 

2. Warunki udzielania doradztwa:

 

 1. Za doradztwo w biurze odpowiadają pracownicy biura Stowarzyszenia.
 2. Doradztwo jest udzielane w siedzibie biura LGD.
 3. Doradztwo świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, tj. od 8:00 do 16:00 lub jeśli zostały wprowadzone osobne uregulowania w przedmiotowym zakresie - w godzinach wyznaczonych przez biuro.
 4. Aby skorzystać z doradztwa osobistego w czasie trwania naboru, niezbędne jest uprzednie telefoniczne lub mailowe umówienie spotkania.
 5. Doradztwo punktowane w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji rozumiane jest jako doradztwo osobiste w biurze LGD świadczone na rzecz wnioskodawcy/potencjalnego beneficjenta wsparcia, ewentualnie reprezentowanego przez pełnomocnika bądź osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy, co musi zostać potwierdzone  poprzez złożenie podpisu na wymaganych dokumentach, tj. Karcie doradztwa (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i/lub Poświadczeniu doradztwa (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 6. Doradztwo telefoniczne i mailowe nie jest punktowane w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 7. Osoby korzystające z doradztwa w biurze, zobowiązane są do wypełnienia Ankiety oceny pracy biura (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
 8. W ostatnim dniu składania wniosków w ramach trwającego naboru, doradztwo nie jest udzielane.
 9. Doradztwo telefoniczne może dotyczyć wyłącznie ogólnych zagadnień związanych z trwającym naborem lub planowaną do realizacji operacją i nie powinno trwać dłużej niż 20 minut.
 10. Doradztwo osobiste dostosowane jest do potrzeb osoby korzystającej
  z doradztwa.
 11. W celu zapewnienie równego dostępu do świadczonych usług doradczych przyjęto, że beneficjent może skorzystać maksymalnie z trzykrotnego osobistego doradztwa. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwiększenie ilości doradztwa, jednakże w takiej sytuacji pierwszeństwo przysługuje tym beneficjentom, którzy nie wykorzystali ustalonego limitu.

 

3. Cel i zakres świadczonego doradztwa:

 

 1. Celem świadczonego doradztwa jest udzielenie rzetelnej i wyczerpującej informacji zainteresowanej osobie, z zachowaniem najwyższej staranności i z uwzględnieniem najlepszej znajomości tematu oraz wsparcie mieszkańców obszaru objętego LSR w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące LSR.
 2. Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014 – 2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.
 3. Rolą doradcy jest wyłącznie udzielenie wsparcia i pomocy. Tym samym, Doradca nie wypełnia dokumentacji aplikacyjnej za wnioskodawcę, w szczególności nie jest zobowiązany do uzupełniania za wnioskodawcę brakujących rubryk w konsultowanym wniosku o przyznanie pomocy, ani w biznesplanie, doradca nie weryfikuje również poprawności kalkulacji ekonomiczno – wskaźnikowych.

 

 

4. Rejestracja doradztwa

 

 1. Doradztwo osobiste jest potwierdzane podpisem beneficjenta na Karcie doradztwa.
 2. Podpis na Karcie doradztwa jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem podanych przez beneficjenta danych osobowych w związku z realizacją działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

 

5. Postanowienia końcowe

 

Decydując się na korzystanie z doradztwa, beneficjenci akceptują warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązują się ich przestrzegać. Korzystanie z doradztwa nie zwalnia ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.

Efektywność doradztwa oceniana jest na podstawie ankiety badającej satysfakcję
z działań doradczych, która jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

W celach porządkowych i statystycznych, a także na potrzeby dokumentowania procesu oceny i wyboru operacji, Stowarzyszenie prowadzi Rejestr udzielonego doradztwa, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Rejestr prowadzony jest wyłącznie w odniesieniu do doradztwa świadczonego osobiście w biurze LGD.

 

6. Załączniki

 

Załącznik 1. Karta doradztwa

Załącznik 2. Poświadczenie doradztwa

Załącznik 3. Ankieta oceny pracy biura

Załącznik 4. Rejestr udzielonego doradztwa

 

 

Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem przyjęto na Walnym Zebraniu Członków  w dniu  08.06.2017 r.  uchwałą 79/17

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.