Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5510
W sumie: 52632

Uchwały Walnego Zebrania Członków

Uchwały Walnego Zebrania Członków

Uchwała Nr 43/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 17 września 2015 roku w sprawie w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

Uchwała Nr 44/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

Uchwała Nr 45/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

Uchwała Nr 46/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za okres 2013-2015

Uchwała Nr 47/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 2013-2015

Uchwała Nr 48/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku o skróceniu kadencji Organów Stowarzyszenia

Uchwała Nr 49/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała Nr 50/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia

Uchwała Nr 51/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 52/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Uchwała Nr 53/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia

Uchwała Nr 54/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Uchwała Nr 55/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia procedury oceny i wyboru projektów grantowych w ramach LSR

Uchwała Nr 56/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia procedury zmiany kryteriów oceny wniosków

Uchwała Nr 57/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla samorządów

Uchwała  Nr 58/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z  dnia  05 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia

Uchwała Nr 59/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany LSR oraz niektórych załączników do LSR

Uchwała Nr 60/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 00009-6933-UM0410003/15

Uchwała Nr 61/16  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany  LSR  oraz  niektórych  załączników  do  LSR .

Uchwała  Nr 62/16  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia  zmian  w  statucie Stowarzyszenia

Uchwała  Nr 63/16  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia  procedury  zmiany  kryteriów  oceny  wniosków:  operacje  w ramach LSR  i  projekty  grantowe.

Uchwała  Nr 64/16  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie  zatwierdzenia zmian w  Regulaminie  Rady  i  niektórych załącznikach do regulaminu  Rady.

Uchwała  Nr 65/16  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 00009-6933-UM0410003/15 

Uchwała  Nr 66/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania Zarządu

Uchwała  Nr 67/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Zarządu

Uchwała  Nr 68/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady

Uchwała  Nr 69/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Uchwała  Nr 70/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w karcie zgodności wniosku z PROW stanowiący załącznik nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji

Uchwała  Nr 71/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Karty oceny formalnej jako załącznik nr 13 do procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Uchwała  Nr72/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady

Uchwała Nr 73/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu .

Uchwała  Nr 74/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zmian zasad wynagrodzenia Członków Rady.

Uchwała  Nr 75/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady.

Uchwała  Nr 76/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR.

Uchwała  Nr 77/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany załączników do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Uchwała  Nr 78/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany Procedury odwoławczej wraz z załącznikami oraz przyjęcia tekstu jednolitego

Uchwała  Nr 79/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

Uchwała  Nr 80/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 8  czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia

Uchwała  Nr 81/17  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 27  września 2017 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

Uchwała  Nr 82/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

Uchwała  Nr 83/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Uchwała  Nr 84/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów

Uchwała  Nr 85/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego

Uchwała  Nr 86/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze aktualizacji LSR stanowiącej załącznik nr 1 do LSR

Uchwała  Nr 87/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załącznik nr 2 do LSR

Uchwała  Nr 88/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR

Uchwała  Nr 89/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR

Uchwała  Nr 90/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej

Uchwała  Nr 91/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady

Uchwała  Nr 92/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury

Uchwała  Nr 93/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury

Uchwała  Nr 94/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu Stowarzyszenia

Uchwała  Nr 95/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załącznikach

Uchwała  Nr 96/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR

Uchwała  Nr 97/18  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miedzy Odrą a Bobrem z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załąnik nr 5 do LSR

Uchwała  nr 98/19  Wlanego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r.ws. głosowania udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018

Uchwała Nr 99/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 100/19  Walnego Zebrania Członków z 27.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 57/15 WZC z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej od samorządów

Uchwała Nr 101/19  Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.

Uchwała Nr 102/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego.

 Uchwała Nr 103/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załacznik nr 2 do   LSR.

Uchwała Nr 104/19  Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załacznik nr 3 do LSR.

Uchwała Nr 105/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR. 

Uchwała Nr 106/19 Walnego Zebrania Członków  z dnia 27.06.2019 r. ws. zamian w załączniku nr 5 do LSR- Plan Komunikacji

Uchwała Nr 107/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019r.  w sprawie przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 107/19.

 Uchwała Nr 108/19 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcie tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzeniaq zmian w niektórych załacznikach do Procedury.

Uchwała Nr 109/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 27.06.2019 r. ws. przyjęcia zmian w załączniku nr 5a do procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

Uchwała nr 110/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.12.2019 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uchwała nr 111/19 Walnego Zebrania Członków z dnia ,02.12.2019 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr. 5 do LSR.

Uchwała nr 112/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.12.2019 r. ws.przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w załącznikach do Procedury. 

Uchwała nr 113/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.12.2019 r. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w latach 2015-2019.

Uchwała nr 114/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.12.2019 r. ws. wyboru Członków Rady Stowarzyszenia.

Uchwała nr 115/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.12.2019 r. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w latach 2015-2019.

Uchwała nr 116/19 Walnego Zebrania Członków z dnia 02.12.2019 r. ws. wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 117/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.04. 2020 r. ws. przyjęcia zmian w treści Regulaminu Rady Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Stowarzyszenia. 

Uchwała nr 118/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.04. 2020 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.  Rady Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Stowarzyszenia. 

Uchwała nr 119/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.04. 2020 r. ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.

Uchwała nr 120/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.04. 2020 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.

Uchwała nr 121/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.04.2020 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR.  

Uchwała nr 122/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 21.04. 2020 r. ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.  

Uchwała nr 123/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 18.06. 2020 r. ws.przyjecia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uchwała nr 124/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 18.06.2020r r. ws. przyjęcia zmain w Planie Działania stanowiącym zalącznik nr 3 do LSR.

Uchwała nr 125/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 18.06.2020 r. ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.

Uchwała nr 126/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 18.06.2020 r. ws. zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiących załącznik nr 2 do umowy ramowej.

Uchwała nr 127/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 18.06.2020 r. ws. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019.

Uchwała nr 128/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2020 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uchwała nr 129/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2020r r. ws. przyjęcia zmain w Planie Działania stanowiącym zalącznik nr 3 do LSR.

Uchwała nr 130/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2020 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR.  

Uchwała nr 131/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2020 r. ws. zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.

Uchwała nr 132/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12. 2020 r. ws. przyjęcia zmian w treści Regulaminu Rady Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Regulaminu Rady Stowarzyszenia. 

Uchwała Nr 133/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2020 r. ws. przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz wprowadzeniaq zmian w niektórych załacznikach do Procedury.

Uchwała nr 134/20 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2020r r. ws. ustalenia zmian zasad wynagrodzenia Członków Rady.

Uchwała nr 135/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 03.02.2021 r. ws. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem.

Uchwała nr 136/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 03.02.2021 r. ws. wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem.

Uchwała nr 137/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 03.02.2021 r. ws. uchylenia uchwały nr II/LXXV/292/20 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z dnia 26.11.2020 r. w sprawie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze.

Uchwała nr 138/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 03.02.2021 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekst jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uchwała nr 139/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 15.03.2021 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uchwała nr 140/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 15.03.21 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.

Uchwała nr 141/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 15.03.21 r. ws przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4  do LSR.

Uchwała nr 142/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 15.03.21 r. ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.

Uchwała nr 143/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uchwała nr 144/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.

Uchwała nr 145/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.

Uchwała nr 146/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Komunikacyjnym stanowiącym załącznik nr 5 do LSR.

Uchwała nr 147/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej.

Uchwała nr 148/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w załącznikach do Procedury.

Uchwała nr 149/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020r.

Uchwała nr 150/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.06.21 r. ws. uchylenia składki członkowskiej wnoszonej przez Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem.

Uchwała nr 151/21 Walnego Zebrania Członków z dnia 23.11.21 r. ws. przyjęcia zmian w załączniku nr 5c Karta oceny wniosków do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR.

Uchwała nr 152/22 Walnego Zebrania Członków z dnia 28.06.22 r. ws. przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.

Uchwała nr 153/22 Walnego Zebrania Członków z dnia 25.10.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju

Uchwała nr 154/22 Walnego Zebrania Członków z dnia 25.10.2022 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR

Uchwała Nr 155/22 Walnego Zebrania Członków z dnia 25.10.2022 r. ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR

Uchwała nr 156/22 Walnego Zebrania Członków z dnia 25.10.2022 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR

Uchwała nr 157/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.05.2023 r. ws. przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 158/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.05.2023 r. ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 wraz z załacznikami

Uchwała nr 159/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.05.2023 r. ws. przyjęcia Planu Komunikacji na lata 2023-2029

Uchwała nr 160/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.05.2023 r. ws. zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem

Uchwała nr 161/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 07.09.2023 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju

Uchwała nr 162/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 07.09.2023 r. ws.przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR

Uchwała nr 163/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 07.09.2023 r. ws przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR

Uchwała nr 164/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 07.09.2023 r. ws przyjęcia zmian w Harmonogramie naboru wniosków stanowiącego, załącznik nr 2 do umowy ramowej nr 00009-6933-UM0410003/15 z dn. 20.05.2016 r.

Uchwała nr 165/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 07.09.2023 r. ws przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach do Procedury

Uchwała nr 166/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 07.09.2023 r. ws zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem

Uchwała nr 167/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.11.2023 r. ws przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia z kadencji 2019-2023

Uchwała nr 168/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.11.2023 r. ws przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z kadencji 2019-2023

Uchwała nr 169/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.11.2023 r. ws wyboru Członków Rady Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027

Uchwała nr 170/23 Walnego Zebrania Członków z dnia 30.11.2023 r. ws wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.