Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 244
W sumie: 126226

WZC

I.   Walne Zebranie Członków   17.09.2015 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Statut proponowane zmiany

4/.   Uchwała 43/15 z 17.09.2015 r.  w  sprawie  zmian w  statucie  Stowarzyszenia.

II.   Walne Zebranie Członków  26.11.2015 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Uchwała 44/15 z 26.11.2015 r. w sprawie zmiany w statucie Stowarzyszenia.

4/.   Uchwała 45/15 z 26.11.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

5/.   Uchwała 46/15 z 26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady

6/.   Uchwała 47/15 z 26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia informacji KR

7/.   Uchwała 48/15 z 26.11.2015 r. w sprawie skrócenia kadencji wszystkich organów.

8/.   Uchwała 49/15 z 26.11.2015 r. w sprawie wyboru Zarządu

9/.   Uchwała  50/15 z 26.11.2015 r. w sprawie wyboru Rady

10/. Uchwała 51/15 z 26.11.2015 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

III.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  22.12.2015 r.

1/.   Program zebrania.

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Uchwała 52/15 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie  zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wraz załącznikami.

4/.   Uchwała 53/15 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady.

5/.   Uchwała 54/15 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur oceny i wyboru operacji LSR wraz z załącznikami.

6/.   Uchwała 55/15 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia procedur oceny i wyboru projektów grantowych wraz z załącznikami.

7/.   Uchwała 56/15 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia procedur zmiany kryteriów oceny wniosków.

8/.   Uchwała 57/15 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od samorządów.

IV.   Walne Zebranie Członków 05.04.2016 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Projekt zmian w statucie Stowarzyszenia.

4/.   Uchwała 58/16 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie.

V.   Walne Zebranie Członków 14/19.07.2016 r.

1/.   Program zebrania.

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Wyciąg z  LSR  z proponowanymi  zmianami

4/.   Plan  działania załącznik nr 3 do LSR po zmianach.

5/.   Budżet  LSR  załącznik  nr  4  do LSR po zmianach.

5/.   Plan komunikacji załącznik nr  5 do LSR po zmianach

6/.   Lokalna Strategia Rozwoju po zmianach tekst jednolity.

7/.   Uchwała 59/16 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w LSR oraz załącznikach do LSR

8/.   Proponowany harmonogram naborów.

9/.   Uchwała 60/16 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów.

VI.  Walne Zebranie Członków  22.11.2016 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Wyciąg z  LSR  z proponowanymi zmianami

4/.   Lokalna Strategia  Rozwoju  tekst jednolity z zaznaczonymi zmianami.

5/.   Uchwała 61/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany LSR oraz niektórych załączników do LSR

6/.   Uchwała 62/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia

7/.   Uchwała 63/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia procedury zmiany kryteriów oceny wniosków:  operacje  w ramach LSR  i  projekty  grantowe.

8/.   Uchwała 64/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady i niektórych załącznikach do regulaminu Rady

9/.   Uchwała 65/16 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 00009-6933-UM0410003/15

VII. Walne Zebranie Członków 19.01.2017 r.

1/.   Protokół z zebrania

2/.   Uchwała 66/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania Zarządu

3/.   Uchwała 67/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Zarządu

4/.   Uchwała 68/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady

5/.   Uchwała 69/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR

6/.   Uchwała 70/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w karcie zgodności wniosku z PROW stanowiący załącznik nr 4 do procedury oceny i wyboru operacji

7/.   Uchwała  71/17  z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Karty oceny formalnej jako załącznik nr 13 do procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

8/.   Uchwała  72/17  z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady

VIII. Walne Zebranie Członków  8.06.2017 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Uchwała 73/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu Stowarzyszenia

4/.   Uchwała 74/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zmian zasad wynagrodzenia Członków Rady

5/.   Uchwała 75/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady

6/.   Uchwała 76/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

7/.   Uchwała 77/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany załączników do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR

8/.   Uchwała 78/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmiany Procedury odwoławczej wraz z załącznikami oraz przyjęcia tekstu jednolitego

9/.   Uchwała 79/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

10/. Uchwała 80/17 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia

IX. Walne Zebranie Członków  27.09.2017 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Uchwała 81/17 z dnia 27 wrzesień 2017 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

X.   Walne Zebranie Członków  26.04.2018 r.

1/.   Program zebrania

2/.   Protokół z zebrania

3/.   Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku

4/.   Uchwała 82/18 z 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

5/. Uchwała 83/18 z 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcia teksu jednolitego Statutu

6/. Uchwała 84/18 w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.

7/. Uchwała 85/18 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego.

8/.  Uchwała 86/18 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze aktualizacji LSR stanowiącej załacznik nr 1 do LSR.

9/.  Uchwała 87/18 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załacznik nr 2 do   LSR.

10/. Uchwała 88/18 w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załacznik nr 3 do LSR.

11/. Uchwała 89/18 w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.

12/. Uchwała 90/18 w sprawie przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 90/18.

13/. Uchwała 91/18 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady oraz przyjęcia tekstu jednolitego.

14/. Uchwała 92/18 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR, przyjęcie tekstu jednolitego Procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR oraz wprowadzenia zmian w niektórych załacznikach do Procedury.

15/. Uchwała 93/18 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcie tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzeniaq zmian w niektórych załacznikach do Procedury.

XI.   Walne Zebranie Członków  04.12.2018 r.

1/.  Program zebrania

2/.  Protokół z zebrania

3/. Uchwała 94/18 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu Stowarzyszenia

4/.  Uchwała 95/18 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załącznikach

5/.  Uchwała 96/18 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR

6/.  Uchwała 97/18 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5
do LSR

XII  Walne Zebranie Członków  27.06.2019 r.

1/.   Program zebrania

2/.  Protokół zebrania

 

 

Załącznik: sprawozdanie KR

uzupełenienie do protokołu_24.07.19

wniosek A.Jaskuskiego ws. uzupełnienia protokołu-30.07.2019 r.

wyjaśnienie do protokołu 08.08.19

3/.   Uchwała nr 98/19  z dnia 27.06.2019 r.ws. głosowania udzielenia/nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2018

4/.   Uchwała 99/19 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

5/. Uchwała 100/19 z 27.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 57/15 WZC z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej od samorządów

6/. Uchwała 101/19  z dnia 27.06.2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej dla samorządów.

7/. Uchwała 102/19 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z przyjęciem jej tekstu jednolitego.

8/.  Uchwała 103/19 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze dokonywania ewaluacji i monitoringu stanowiącej załacznik nr 2 do   LSR.

9/. Uchwała 104/19  z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załacznik nr 3 do LSR.

10/. Uchwała 105/19 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.

11/. Uchwała nr 106/19 z dnia 27.06.2019 r. ws. zamian w załączniku nr 5 do LSR- Plan Komunikacji

12/ Uchwała 107/19 z dnia 27.06.2019r.  w sprawie przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 107/19.

13/. Uchwała 108/19 w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcie tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzeniaq zmian w niektórych załacznikach do Procedury.

XIII  Walne Zebranie Członków  02.12.2019 r.

1/.   Program zebrania
2/.  Protokół z zebrania

3/  Uchwała nr 110/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju

4/ Uchwała nr 111/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR

5/ Uchwała nr 112/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. ws.  przyjęcia zmian w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych, przyjęcia tekstu jednolitego w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach projektów grantowych oraz wprowadzenia zmian w załączniku do Procedury

6/ Uchwała nr 113/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. ws. przyjecia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia w latach 2015-2019/

7/ Uchwała nr 114/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. ws. wyboru członków Rady Stowarzyszenia

8/ Uchwała nr 115/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszeniaw latach 2015-2019

9/ Uchwała nr 116/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 

XIV  Walne Zebranie Członków  21.04.2020 r.

1/. Program zebrania. 

2/. Protokół zebrania. 

3/. Uchwała nr 117/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. ws. przyjęcia zmian w treści Regulaminu Rady Stowarzyszenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Stowarzyszenia. 

4/. Uchwała nr 118/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. ws. przyjęcia zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju. 

5/. Uchwała nr 119/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. ws. przyjęcia zmian w Budżecie LSR stanowiącym załącznik nr 4 do LSR.

6/. Uchwała nr 120/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR.

7/. Uchwała nr 121/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. ws. przyjęcia zmian w Planie Komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR. 

8/. Uchwała nr 122/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. ws. przyjęcia zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków stanowiącego załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

 
 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.